Raad van Kerken in Nederland


De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 16 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt. De Raad van Kerken wordt bestuurd door de Plenaire Raad, waarin vertegenwoordigers van alle aangesloten kerken en organisaties zitting hebben. De aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk heeft zitting in deze plenaire raad, die twee maal per jaar bijeenkomt.

Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken:

  • De oecumenische dialoog, waarbij het zowel gaat om de dialoog tussen de lidkerken onderling, alswel van de lidkerken met kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid van de Raad zijn;
  • De gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving, waarbij het erom gaat een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving vanuit een specifiek christelijke beandering. Binnen deze beleidslijn is er ook aandacht voor de ontmoeting met mensen van andere religies.

Meer informatie over de Raad van Kerken in Nederland: http://ww.raadvankerken.nl

Oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht | abvu.okkn.nl | design: Sitecan