Wereldraad van kerken

De Wereldraad van Kerken is een gemeenschap van kerken, die Jezus Christus belijden als God en Verlosser, zoals in de Bijbel wordt gezegd, en daarom zoekt naar de gemeenschappelijke roeping tot eer van God de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Deze gemeenschap is onderweg naar zichtbare eenheid in één geloof, en één eucharistische gemeenschap, uitgedrukt in aanbidding en gemeenschappelijk leven in Christus. Het zoekt naar die eenheid, zoals Jezus bad voor zijn volgelingen: 'opdat de wereld mag geloven' (Joh 17:21) De Werelraad is de meest brede uiting temidden van alle georganiseerde expressies van het verlangen naar die eenheid. De Wereldraad brengt kerken, denominaties en kerkelijke gemeenschappen in meer dan 110 landen samen en vertegenwoordigt meer dan 500 miljoen Christenen wereldwijd.

De aartsbisschop van Utrecht is in 2006 verkozen als lid van het Centrale Comité van de Wereldraad en besteedt dus een gedeelte van zijn tijd aan de internationale oecumene.

Meer informatie over de Wereldraad van Kerken: https://www.oikoumene.org/

Oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht | abvu.okkn.nl | design: Sitecan