Unie van Utrecht

De aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is 'automatisch' ook voorzitter van de Internationale Bisschopsconferentie van de Unie van Utrecht. Deze Unie is een gemeenschap van nationale, katholieke kerken, die zich willen orienteren op de vroege kerk, zonder zich star aan het verleden te willen vastklampen. Zij stellen zich ten doel het goede van het verleden vast te houden en tegelijk open te staan voor vernieuwing van de kerk en het geestelijk leven. Alle deelnemende kerken hebben een bisschppelijk-synodale structuur. Internationaal werken de bisschoppen samen in de oud-katholieke bisschopsconferentie (IBC). Deze samenwerking houdt zich bezig met het leven en leer van de aangesloten en de oecumenische verhouding tot andere kerken, zonder zich in rechtspositie van de individuele lidkerken te mengen. Dat betekent dat de IBC zich niet kan mengen in de interne zaken van de aangesloten kerken en of besluiten kan nemen die niet door de lidkerken kunnen worden geaccepteerd. De IBC komt eens per jaar samen om de lopende zaken te behandelen. De aartsbisschop van Urecht zit deze vergaderingen voor.

De belangrijkste taken van de IBC zijn:

  • De gemeenschap onderhouden tussen de Oud-Katholieke Kerken van de Unie
  • Standpuntbepaling in controversiële vragen betreffende geloof, ethiek en kerkorde
  • Vormgeven en regelen van de verhoudingen met andere kerken en religieuze organisaties
  • Het al dan niet toelaten van kerken tot het lidmaatschap van de Unie
  • Het al dan niet toelaten van een bisschop tot de IBC

Uit hoofde van zijn voorzitterchap van de IBC besteedt aartsbisschop Vercammen een belangrijk deel van zijn tijd aan de zaken van de Unie van Utrecht.

Meer informatie over de Unie van Utrecht en de IBC kunt u hier vinden (in het Duits en in het Engels)Oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht | abvu.okkn.nl | design: Sitecan